Tassle Filefish

سطح نگهداری: اسان
رفتار:صلح جو
حداقل سایز اکواریوم:350 لیتر
سازگاری با ریف:خیر
رژیم غذایی:همه خوار
زادگاه:شرق اقیانوس هند تا استرالیا
حداکثر طول:25 سانتی متر
با ماهیان مهاجم نظیر پافرها و ماشه ماهیان نگهداری نشود.در حالت کلی ماهی ارامی است و با تمام ماهیان رفتاری صلح طلبانه دارد به جز انهایی که موجب ترسش شوند یا شباهت ظاهری داشته باشند
این ماهی به مقدار زیادی غذا میخورد لذا وجود اسکیمر و سیستم فیلتراسیون قوی احتیاج است.
به سنگ زنده ی فراوان احتیاج دارد.
این ماهی به ریفها صدمه ای نمیزند ولی به نرمتنان از جمله شقایقها اسیب زده و از انها تغذیه میکند .بنابراین جز ماهیان غیر ریف سیف محسوب میشود .
از انواع غذاهای گوشتی و گیاهی میتوان جهت تغذیه اش استفاده کرد و توصیه میشود تنوع غذایی برای این ماهی رعایت شده و حداقل دوبار در روز تغذیه شود.