جام جم آنلاين: آثار فرهنگی مربوط به ادوار مختلف تاریخ در منطقه پاسارگاد فارس کشف شد كه قدمت آنها به 12 هزار سال قبل بازميگردد.به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد گفت : این یافته ها در بررسی باستان شناسی دشت سرپنیران در جنوب شرقی دشت پاسارگاد به دست آمده است.

طالبیان افزود: بر اساس مدارک و شواهد باستان شناختی قدمت این آثار به 12هزارسال پیش تاکنون در دوران میان سنگی، نوسنگی، پیش از تاریخ ( روستا نشینی) تاریخی و اسلامی باز میگردد.

کشف تک یافته هایی به صورت ابزار سنگی مربوط به دوره میان سنگی، شناسایی چند غار با آثاری ازدوران نوسنگی، شناسایی محوطه های مربوط به دوره پیش از تاریخ و چند اثر تاریخی دوران هخامنشی، فرا هخامنشی، ساسانی و دوران اسلامی، از مهمترین کشفیات این بررسی باستان شناسی است.

دشت سرپنیران با آب و هوایی معتدل ، در محدوده شهرستان پاسارگاد ومحصوردرمیان رشته کوه هایی دیوارمانند، از سمت شمال غرب با دشت پاسارگاد مرتبط است.