دیده بان حقوق حیوانات: گفته می شود وجود نخاله های ساختمانی و جمع شدن سگ ها در کوچه ها و خیابان های کوهدشت مشکلات بهداشتی و درمانی به وجود آورده است که معضلی جدی به وجود آورده است.
در حالی که بی شک زباله پراکنی بشر عواقب سوء بهداشتی در بر خواهد داشت، این گزارش در رابطه با مشکل بهداشتی و درمانی و معضل جدی که با حضور سگ ها رخ می دهد توضیحی نداده است.
.