روباه*ها نيز در لانه*هايی كه حفر می*كنند، زندگی می*كنند. در مناطق کویری می*توان روباه*های شنی را به فراوانی مشاهده كرد. دليل آن، وجود شرايط زيست محيطی مناسب در منطقه برای آنهاست. شرايطی مانند آب و هوای مناسب و گرمسيری، دارا بودن دشت*ها، شنزارها برای استتار و پوشش مناسب، و وجود شكارها و غذاهای فراوان، از مهمترين اين شرايط هستند. به گونه*ای كه در يك تپه لانه*ای با 9 روباه يافت شد. روباه*ها بسيار زيرك هستند. لانه*های آنها به طور معمول چند دهانه دارد. كاربرد اين دهانه*ها برای در اختيار داشتن چند مسير فرار، برای گريز از دست دشمنان است. معمولا در اطراف لانه، دالان*های ديگری نيز حفر می*كنند تا در هنگام احساس خطر بتوانند در اين دالان*ها مخفی بشوند. اين دالان*ها نيز ممكن است در سمت ديگر دهليز راه خروجی برای فرار داشته باشند.

روباه هابه رنگهای گوناگونی از سرخ پریده تا طلائی تا قهوه*ای شدید می**باشد. برخی از روباهان موی سیاه خالص دارند. روباه سرخ ممکن است آنرا روباه نقره*ای گفت. خطوط پوشش سرخ با خطوط سیاه روی پشت وشانه اش داردو به هرصورت روباه را از پشت گوش های سیاه و سر دم سفید میتوان تشخیص داد. شکارچیان گاهی روباهان را برای پوست پرمو ونرمشان بدام می**اندازند. ودر بعضی نقاط دنیاگوشتش را نیز می**خورند. روباه خاکستری تقریبا درمیان صخرها وبرگهای سایه دار جنگلها ظاهر می*شود. یا به رنگ محیط*ها ونواحی دیگر در می**آید. روباهائی که در بیابانها بسر می**برند موهای پاهایش حرکت را برای روباه آسان می**کند. گوشهای روباه بیابانی خیلی بزرگ است تا صداهای خفیف شکارچیان یا دشمن خودرا میان شن*ها بشنود. روباه سرخ در جنگلها وکشتزارها زندگی می**کند. جنگلها جای خوب وامنی برای لانه سازی روباها است. در کشتزارها، روباهان خرگوش، موش، وپرندگان را شکار می**کند. روباه نیز در بعضی اوقات به مرغ*های خانه*ای برای جوجه وتخم می**تازد. در تابستان در بعضی اوقات به مزارع نیز حمله می**کند. گوجه وآلو نیز می**خورند. بیشتر روباهان به تنهائی شکار و با یک دیگر هنگام پرورش توله*های خود زندگی می**کنند. اما برخی از روباهان بصورت گله*ای وگروهی در طول سال زندگی می**نمایند. هرچند برخی از روباهان برای خود زمین را برای لانه خود می**کنند. روباهان دیگر ممکن است از لانه*های آماده جانوران دیگر سود جویند یا ممکن است زیر بوته*ها یا در شکاف درخت *های کهن سال بسر ببرند. روباهان بیابانی شبکه هائی از تونل*ها زیر شن*ها می**کنند. لانه آنها حتی در گرمترین هوا خنک باقی می**ماند. سالی یک بار روباه ماده دو تا دوازده توله می** زاید. مادر از توله در حدود دوماه پرستاری می**کند. پدر نیز کمک به نگهداری توله*ها می**نماید. در حالیکه توله*ها هنوز خیلی کوچک هستند روباه نر لانه را ترک می**گوید وشکار را برای مادر به لانه می**آورد. کمی بعد پدر ومادر هردو برای تغذیه توله*ها به شکار می**روند. توله*های روباه بازیگوش هستند. توله*ای روی توله دیگر می**پرد وبازی*های شیطنت آمیز می**کنند. برای تمرین شکار نیز پدر ومادر شکار هائی به لانه می**آورند. چون توله روباه شش ماهه شد لانه را برای جستجوی خوراک ترک می**گویند.

lمنبع:iran deserts.com