جام جم آنلاين: رفتار زنبور عسل در شناسايي نحوه حركت و انتخاب مسيرها بسيار شگفت آور است. اين حشرات ريزنقش با مغزي ساده و بدون نقشه ذهني پيچيده بايد بياموزند كه چگونه مناسبت ترين مسيرهاي پروازي را ميان گلها انتخاب كنند.


اين توانايي رفتاري به زنبور عسل اين امكان را مي دهد كه مسيرهاي پروازي را به بهينه ترين شكل انتخاب كرده و مسافت پروازي خود را تا 80 درصد كاهش دهد، دانشمندان معتقدند شناخت عملكردي اين نحوه رفتار در زنبور عسل مي تواند در آينده به پيشبرد فناوري هاي هوانوردي و ناوبري كمك كند.

محققاني از دانشگاه سيدني با استفاده از سيستم هاي رادار و دوربين هاي حساس به رديابي به بررسي حركت زنبورعسل ميان گلها پرداخته و آن را با يك مدل شبيه سازي شده براي انتخاب مسيرهاي بهينه مقايسه كرده اند.
مدل شبيه سازي شده در كامپيوتر با رفتار زنبور عسل مطابقت داشت و نشان مي داد زنبورها تلاش مي كنند تنها 20 تا 120 راه متفاوت ممكن را براي انتخاب مسيرهاي بهينه امتحان كنند.

اين تحقيقات نشان داد، شناسايي عملكرد مغز اين حشرات شايد كمي پيچيده باشد، اما مي تواند به رمزگشايي معماهاي دانش بشري كمك شاياني كند.

زنبورها گل ها را با نشانه هاي ديداري شناسايي مي كنند و اين نشانه ها را با ديگر خاطرات خود از مسيرهاي پروازي تركيب ميكنند.
به اين ترتيب زنبورها ميتوانند بسرعت روال پرواز خود را با حفظ طول كوتاه ترين مسير ياد بگيرند. آنها مسير در حال پرواز را با تجربه گذشته خود مقايسه مي كنند، اگر مسير جديد كوتاه تر باشد اين مسير جايگزين مسير قبلي مي شود.

مطالعات نشان داد، اين بازخورد مثبت باعث تقويت حافظه زنبور عسل شده و زماني كه مسيرهاي ديگر را فراموش مي كند، به كار برده ميشود.
همچنين وقتي موقعيت يك گل تغيير مي كند زنبورها جستجوي خود را براي يافتن گل هاي ديگر آغاز مي كنند تا به شكلي بهينه با يكپارچه سازي مسيرها به كشف جديد خود بپردازند.

نتايج اين تحقيقات به برنامه نويسان كمك مي كند در انتخاب مسيرهاي كوتاه بتوانند براي هدايت و كنترل ربات ها در جهت شناسايي مسيرهاي ناشناخته از روش هاي زنبوري استفاده كنند.