دیده بان حقوق حیوانات: طرح حفاظت از خرس*های قطبی در دستورکار گروه تخصصی کمیسیون حفظ بقای گونه*ها (SSC) در اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار گرفت.
به گزارش ایسنا این طرح نخستین بار در نشست ویژه این کمیسیون در ماه اکتبر سال جاری میلادی (۲۰۱۲) در نروژ ارائه شد.
در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در نشست نروژ، دستورالعمل*های اصلی مربوط به اجرای این طرح، ماموریت*های مرتبط با آن، اهداف و شرایط عضویت در این همکاری صادر گردید.
اطلاعات فوق با جزئیات کامل به زودی در وب سایت گروه تخصصی حفاظت از خرس*های قطبی در کمیسیون SSC منتشر خواهد شد.