Striated Anglerfish


سطح نگهداری:متوسط
رفتار: نیمه مهاجم
حداکثر طول :20 سانتی متر
حداقل سایز اکواریوم:200 لیتر
سازگار با ریف:خیر
خانواده:Antennariidae
رژیم غذایی:گوشت خوار
زادگاه:اقیانوس هندو اطلس غربی
این ماهی سایر ماهیان را که حتی به اندازه ی خودش باشند شکار میکند.
این ماهی تیغهای زهر اگینی دارد که در انسان دردی معادل نیش زنبورگاوی ایجاد کرده که از چند ساعت تا چند روز باقی میماند.
با توجه به نوع تغذیه فیلتراسیون قوی سیستم اکواریوم لازم است.
این ماهی به ریفها اسیبی نمیرساند و از این جهت ریف سیف است اما با توجه به خوردن ماهیان کوچک معمول در اکواریومهای ریف مناسب اکواریوم ریف نیست.
با پافرها و فریبا ماهیان نباید نگه داری شود.با سایر ماهیان بزرگتر از خود امکان نگهداری دارد
از انواع غذاهای گوشتی نظیر میگو و تکه های ماهی و گوشت صدف و ... استفاده شود.
غذای داده شده در 4 تا 6 دقیقه مصرف شود