White Spotted Grouper

سطح نگهداری:متوسط
رفتار:مهاجم
حداکثر طول :25سانتی متر
حداقل سایز اکواریوم:350 لیتر
سازگار با ریف:خیر
خانواده:Serranidae
رژیم غذایی:گوشت خوار
زادگاه:اقیانوس هندو اطلس
این ماهی تنها برای اکواریوم های ماهی بزرگ و با ماهیان مهاجم مناسب است
ماهی بسیار مقاومی است که به سرعت با محیط اکواریوم منطبق میشود. به ماهیان و نرمتنان کوچک به عنوان غذا نگاه میکند لذا همراه ماهی های کوچک و بی دفاع نباید نگه داری شود
با ماهیان مهاجمی مثل کوسه ماهیان و فریبا ماهی ها و ... یا ماهیان بالغ نیمه مهاجمی چون فرشته ماهیان بزرگ و جراح ها و ... میتوان نگه داری کرد.
به عنوان غذا از غذاهای گوشتی با تکه های بزرگ نطیر میگو و تکه های ماهی و گوشت صدف و ... استفاده شود.
در روز به مقداری غذا داده شود که در 5 دقیقه مصرف گردد.