یک گونه جدید مار دریایی
دیده بان حقوق حیوانات: یک گونه جدید مار دریایی، این بار نه در آبهای اقیانوسی بلکه در یک ظرف شیشهای پر از فرمالین در موزهای در شهر کپنهاگ دانمارک کشف شد
به گزارش مهر، محققان آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای دانمارک در حال بررسی شیشههای پر از فرمالین مارها بودند که دو مار دریایی را یافتند که تاریخ جمع آوری آنها به دهه ۱۸۰۰ باز میگشت.
جان المبرگ از دانشگاه کریستیانتاد سوئد گفت: اما این دو مار ظاهر متفاوتی داشتند و به نظر نمیرسید به یک گروه واحد از مارها تعلق داشته باشند.
به گفته وی از اینجا بود که کار تحقیقات آغاز شد. پس از مقایسه مارهای دریایی با دیگر گونههای مشابه در دیگر موزههای اروپا، آشکار شد که این مار یک گونه متفاوت و مجزا است.
این گونه تازه کشف شده مار دریایی موزاییکی که به خاطر الگوی پوستی غیرمعمولش به این نام خوانده شده است، در یکی از محیطهای در معرض خطر نابودی جهان یعنی صخرههای مرجانی حارهای در اطراف شمال استرالیا و جنوب گینه نو زندگی میکند.