دیده بان حقوق حیوانات: پروژه احیای شیر ایرانی همچنان یکی از مباحث داغ محافل محیطزیست است.به گزارش همشهری آنلاین منتقدان محیطزیست این پروژه را همچون پروژه احیای ببر مازندران مغایر با مصالح محیطزیست عنوان میکنند و درعین حال، مسئولان محیطزیست همچنان بر اجرای این پروژه و پروژه احیای ببر مازندران تأکید میکنند. رئیس سازمان محیطزیست درتازهترین اظهارات خود درباره پروژه احیای شیر ایرانی، هرگونه توافق برای اهدای یوزپلنگ به هندوستان در ازای ورود شیر ایرانی را تکذیب کرد.

محمدجواد محمدیزاده در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه اخیرا سفری به هندوستان انجام داده و مذاکراتی با وزیر محیطزیست این کشور داشته است، اظهار کرد: با انتقال شیرهای ایرانی به زیستگاه اصلی خود بهصورت قطعی توافق شد.
به گفته وی، زمانی این انتظار وجود داشت که شیر ایرانی را با یوزپلنگ ایرانی تبادل کنیم اما به این دلیل که یوزپلنگ ایرانی منقرض شده بود و مجددا احیا شده اما هنوز از خطر انقراض خارج نشده و به تعداد انبوهی نرسیده اساسا آمادگی این تبادل را نداریم و جواب قطعی منفی دادیم.

محمدیزاده اظهار داشت: البته ابراز آمادگی کرده ایم تا بخشی از گونه های حیوانی در ایران که به شکل انبوه وجود دارند را بتوانیم مبادله کنیم. از جمله اینگونه ها میتوان به آهوی ایرانی اشاره کرد که حداقل ۲۵هزار رأس از آن در کشور وجود دارد. رئیس سازمان محیطزیست با بیان اینکه یک طرح دیگر از سوی هندوستان مبنی بر انتقال یوزپلنگ ایرانی به یک مکان در خود ایران مطرح شد به گونه ای که پرورش آن به عهده آنها باشد گفت: برای این طرح نیز هنوز اعلام آمادگی نکردهایم. وی افزود: در هر صورت بناشده است که کارشناسان هر دوطرف درباره چارچوب این توافق و عملیاتی کردن آن به مذاکره بپردازند.