کلاغ هندی

نام علمی : Corvus Splendens

نام انگلیسی: House Crow

نام فارسی: کلاغ هندی
مشخصات ظاهری: این پرنده 43 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر و لاغرتر از کلاغ ابلق اما با ظاهری چرکین، منقاری به نسبت بلندتر و محکم تر دم بلندتر و تارک گنبد مانند است پس سر ، گردن و سینه، با طوقی خاکستری از سر و بدن سیاهش جدا می شود. پرنده ای اجتماعی بوده و اغلب در گروه های بزرگ دیده می شود.صدا: صدای این پرنده از کلاغ ابلق آرامتر، اما کشیده تر ، شبیه «وآ آ- وآآ-وآآشنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در اطراف شهرهای ساحلی ، جنوب روستاها و اطاف کشتزارها به سر برده و روی درختان یا ساختمان های متروکه آشیانه می سازد در ایران در اطراف روستاهای بوشهر هم دیده شده است. بومی جزیره ی خارک شده اما احتمال داده می شود که ازقفس فرار کرده و جمعیتیش در این جزیره افزایش یافته است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنه در حال حاضر، نیازی به برنامه های ویژه ی حفاظتی ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران