کلاغ جنگلی

نام علمی : Corvus Macrohynchos

نام انگلیسی: Jungle Crow

نام فارسی: کلاغ جنگلی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتیمتر طول دارد و شبیه کلاغ ابلق، اما اندکی لاغرتر بوده وانتهای دمش سه گوش و اندکی بلندتر از دم کلاغ ابلق است. همچنین سر گردتر و منقارش ضخیم تر بوده و نیم نوک بالا خمیدگی بیشتری دارد از غراب کوچکتر و شفاف تر بوده اما تارک گنبدی شکل و پرهای گلو صاف و اندکی زبر و خشن است. رفتارش شبیه کلاغ ابلق بوده، اما اجتماعی تر است .صدا: صدای این پرنده قوی بوده و از گلو ، شبیه «هروآر- هروآر» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در حاشیه ی جنگل های نزدیک شهر و روستاها فضاهای باز با درخت های پراکنده و مناطق کوهستاین تا حد رویش درخت به سر برده و درون و روی درخت ها آشیانه می سازد. در ایران، احتمالا، به تعداد اندک، در شمال شرق خراسان یافت می شود.حفاظت: بررسی دقیقی از وضعیت پراکندگی این پرنده ضروری است اما چنین به نظر می رسد که در حال حاضر خطر به خصوصی آن را تهدید نمی کند.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران