دیده بان حقوق حیوانات: درازگوشترین سگ جهان در آمریکا رکورد کتاب جهانی گینس را به دست آورد.
به گزارش ایسنا، به گفته مسئولان ثبت رکوردهای جهانی گینس، طول گوش چپ «هاربر» ۳۱ سانتیمتر و گوش راست آن ۳۴ سانتیمتر است.
مالک این سگ گفت: افراد با دیدن گوشهای دراز «هاربر» واقعی بودن آن را باور نمیکنند و دوست دارند تا از نزدیک گوشهایش را لمس کنند که این کار «هاربر» را ناراحت میکند.
پیش از این عنوان درازگوشترین سگ جهان متعلق به سگی از ایالت «ایلینوی» آمریکا بود که طول گوشهایش ۳۴ سانتیمتر بوده و چند سال پیش تلف شده است.