حشره خور سفید کوچک

نام علمی : Crocidura suaveolensنام انگلیسی: Lesser White-toothed Shrewنام فارسی: حشره خور سفید کوچک

مشخصات: متوسط طول دم در این حشره خور 35 میلیمتر و طول پا 11 میلیمتر است.

رنگ پشت قهوه ای متمایل به خاکستری و زیر بدن زرد اُخرایی است.

اندازه ها: طول سر و تنه 53 تا 80 میلیمتر، دم 30 تا 40 میلیمتر، پا 11 تا 12 میلیمتر، وزن 5/3 گرم.

زیستگاه: علفزارها و بوته زارها.

پراکندگی: تاکنون از گرگان و ترکمن صحرا گزارش شده است. همچنین گزارشهای تأئیدنشده ای مبنی بر مشاهده آن در استانهای مازندران، فارس و هرمزگان وجود دارد.

پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و شمال آفریقا.

عادات: اطلاعات چندانی در مورد نحوه زندگی این حشره خور در دست نیست.
منبع:کويرها و بيابان هاي ايران