دیده بان حقوق حیوانات: گروهی از مستندسازان حیات وحش در جستجوهای خود یک پناهگاه مخصوص خرسهای قطبی را در قطب شمال کشف کرده اند که تاکنون ناشناخته بوده است.
به گزارش ایسنا مستندسازان بیبیسی این پناهگاه را در میان مجموعه صفحات یخی بزرگ که محل مخفی شدن خرسهای قطبی از دست شکارچیان است، پیدا کرده اند.به گزارش بیبیسی، حدود ۲۰ قلاده خرس قطبی روی صفحه یخی Peterman در خلیج «Baffin Bay» حدود ۵۰ کیلومتری از ساحل کانادا دیده شده اند.

خرسهای قطبی بیشتر مدت سال را روی آبهای منجمد زندگی میکنند تا بتوانند در این منطقه سیلها را شکار کنند.
این مطالعات نشان میدهد که همه خرسهای قطبی در طول فصل تابستان به خشکی برنمیگردند بلکه تعدادی از این حیوانات برای زنده مانده مادههای تابستان را روی مجموعه صفحات یخی بزرگ در نواحی ساحلی کانادا سپری میکنند.