دیده بان حقوق حیوانات ایران: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اجرای پروژه ببر سیبری برای احیای ببر مازندران گفت: برخلاف گفته بعضی از افراد این پروژه شکست نخورده و همچنان به عنوان یک پروژه تحقیقاتی ادامه دار خواهد بود.به گزارش فارس، محمدجواد محمدیزاده درباره آخرین وضعیت ببر سیبری که از روسیه به ایران آورده شده است، اظهار داشت: از روز اول اعلام کردیم که این یک پروژه تحقیقاتی است و هدف آن احیای ببر مازندران است.
وی گفت: این پروژه یک پروژه دنباله دار است و همچنان ادامه خواهد داشت. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: متأسفانه باغ وحش تهران در انجام وظیفهاش برای نگهداری ببرها کم کاری کرده است. خوراک آلوده به ببرها داده و باعث بیماری آنها شد، که در نهایت یکی از ببرها متأسفانه از بین رفت.
محمدیزاده اظهار داشت: با توجه به تستهایی که از تنها ببر باقی مانده گرفته شد، جواب یک تست آن مثبت و جواب تست دیگر آن منفی بود و البته انجام این تستها ادامه دارد.
معاون رئیس جمهوری گفت: زمانی که یک تست، بیماری مشمشه را تایید کرد بر اساس توافقی که با روسها و یک دانشگاه داشتیم این گونه را کاملاً در شرایط ایزوله به عنوان یک پروژه مطالعاتی بسیار ارزشمند قرار دادهایم.وی ادامه داد: بنابراین هیچگونه نگرانی نداریم که این بیماری سرایت کند و این گونه با توجه به بیماری که دارد یک مورد استثنائی برای مطالعه است.محمدیزاده تصریح کرد: بنا داشتیم که این ببر را به محیط بیرون منتقل کنیم که از زمان مشاهده این بیماری از انجام این کار منصرف شدیم.
به گفته وی به دلیل اینکه هوا در تابستان گرم بود و هوای مبدأ از هوای کشور ما خنکتر بود بنا به تشخیص طرفهای روسی با یک تأخیر ببرهای جدید وارد ایران میشوند. بنابراین در حال حاضر جایشان آماده است و همه کارهای لازم در این زمینه انجام شده است.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه این یک پروژه تحقیقاتی است و همچنان ادامه خواهد داشت افزود: اینکه بعضیها غیرمنصفانه میگویند پروژه شکست خورده، صحیح نیست و این پروژه نه تنها شکست نخورده بلکه ادامه پیدا میکند. یک پروژه تحقیقاتی ممکن است به نتیجه برسد و ممکن است هم به نتیجه نرسد.
لازم به ذکر است پس از قرنطینه شدن ببر بیوه سیبری، هیچ تصویری از این حیوان و شرایط نگهداریش منتشر نشده است.