دیده بان حقوق حیوانات: یکی از مشاغل روستاییان و عشایر خراسان شمالی دامداری است. گوسفندان ایرانی از نظر پشم در گروه گوسفندان با پشم ضخیم و یا قالی میباشند و رنگهای مختلفی از جمله سفید، سیاه، خرمایی، قهوهای، نخودی و خاکستری دارند. همگی این گوسفندان دنبه دار میباشند به استثنای زل که دارای نیم دنبه یا بدون دنبه بوده و قره گل که دارای نیم دنبه است.