در این تصاویر عکاس با صبوری بینندگانش را به صرف یک وعده کانگورو از سوی یک مار بوآ دعوت میکند که البته بلعیده شدنش به این راحتیها هم نبوده و این حیوان خزنده را با مشکل مواجه کرده.