کمرکولی کوچک


نام علمی : Sitta Neumayer

نام انگلیسی: Western Rock Nuthatch

نام فارسی: کمرکولی کوچک
مشخصات ظاهری: این پرنده 14 سانتی متر طول دارد و شکل و اندازه اش شبیه کمرکولی درختی، اما د رمجموع کمرنگتر است. بهترین راه شناسایی آنها از یکدیگر، تفاوت زیستگاه هایشان است. بسیار پر سر و صدا بدوه و اغلب از صدایشان؛ که از فاصله ی دور شنیده می شود. می توان به وجود آنان پی برد .در مقایسه ی با سایر کمرکولی ها، با روتنه ی کمرنگ تر و خاکستری تر دم خاکستری یکدست، زیر تنه ی سفید چرکی با سینه، شکم و زیر دم نخودی – نارنجی کمرنگ بدون لکه های سفید دیده می شود. و فاقد نوار ابرویی با لکه ی سفید پیشانی است. نژادهای ایرانی این پرنده با روتنه و زیر تنه ی کمرنگ تر از نژاد اروپایی دیده می شود. وخط چشمی سیاهش کوچکتر و در بعضی از آنها کمرنگ شده است.
صدا: صدای این پرنده بلند و کشیده است و گاهی با «بی – دی – بی – دی » شروع شده و به صورت آهنگین در می آید. همچنین به صورت «وی ت – وی ت – وی ت» و یا «وآآآک» و در پرواز یا هنگام تغذیه به صورت «سی ت- سی ت- سی ت-» شنیده می شود. حفاظت: این پرنده در حال حاضر نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران