مگس گیر هندی


نام علمی : Eumyias Thalassina

نام انگلیسی: Verditer Flycatcher

نام فارسی: مگس گیر هندی
مشخصات ظاهری: پرنده ای تقریبا به اندازه ی دم سرخ سیاه به طول حدود 14 سانتیمتر است که به شکل راست واندکی کشیده بدن را بالا نگه می دارد. رنگ پر وبال به طور کلی فیروزه ای مایل به رنگ تیره فیروزه ای و به تدریج به سمت عقب به رنگ آبی در می آید. منقار سیاه و شبیه مگس گیر خالدار است. بدن، به جز پوشپرهای زیر دم، تماما به رنگ فیروزه ای آبی رنگ است. پوشپرهای زیرد دم سفید راه راه است و حالت فلس مانندی دارد. این نپرنده در پاکستان، هندوستان و کوهپایه های هیمالیا تولید مثل می کد. احتمالا پرنده ی مشاهده شده در جنوب شرقی ایران به صورت مهاجر و گذری می باشد. نمونه ی مشاهده شده در گرم بیت بلوچستان برای اولین بار در سال 1370 بوده در نشریه ی شماره ی (1)2005،27 گزارش شده است.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران