دیده بان حقوق حیوانات: دکتر «پیتر یگر» از محققان موسسه تحقیقات زنکنبرگ آلمان در کاوشهای اکتشافی خود در غارهای لائوس موفق به شناسایی بابالنگ دراز دنیای عنکبوتیان با پاهای بسیار بلند شده است.
طول پاهای این عنکبوت لنگ دراز ۳۳ سانتی متر است، اما رکورد بلندترین پا همچنان به گونهای از عنکبوت بومی جنوب آمریکا با پاهایی به طول ۳۴ سانتی متر تعلق دارد.تلاش محققان برای طبقه بندی این گونه جدید عنکبوت لنگ دراز بی ثمر بوده است و هنوز نام علمی برای آن انتخاب نشده است.

دکتر «یگر» تأکید می کند: شرم آور است که تاکنون موفق به شناسایی و طبقه بندی این حشره نشدهایم.

به گفته محققان، عنکبوت بابا لنگ دراز جزو خانواده عنکبوتیان (arachnid) محسوب شده و احتمالا از گونه Gagrella از خانواده Sclerosomatidae است.

بندپایان دیگری با پاهای بلند شامل عنکبوت شکارچی لائوس Heteropoda maxima به طول ۳۰ سانتی متر و عقرب شلاقی Typopeltis magnificus به طول ۲۶ سانتی متر در همین منطقه شناسایی شدهاند.

به گزارش ایسنا، مکانیسم یا عوامل دخیل در رشد غیر عادی و غول پیکر شدن حشرات این منطقه هنوز مشخص نشده است.