دیده بان حقوق حیوانات: در سکوت حامیان حیوانات و حیوان دوستان، نمایشگاه حیوان آزاری در ادامه سفرهای استان به استانش، به سنندج رسید!
مدتی است نمایشگاهی که نام خود را انسان، حیوان و طبیعت گذاشته است،با گردش آزادانه در کشور صحنه هایی را به نمایش می گذارد که بدآموزی بسیاری برای مردم محلی و کودکان دارد. این نمایشگاه که صحنه های زننده اسارت غیر قابل توجیه حیوانات در قفس های تنگ و بد رفتاری با حیوان اسیر را به نمایش می گذارد، در آخرین سفر شهر سنندج را برای نمایش انتخاب کرده بود.
در این نمایشگاه که مشخص نیست با مجوز کدام مرجع قانونی خود را ملی می داند، خرس ها با زنجیر فلزی کلفت داخل قفس بسته می شوند، سگ های فانتزی در شرایط رقت بار بهداشتی با تعداد زیاد در قفس به نمایش در می آیند و گربه های شهری در محیط آلوده قفس اسیرند. شرایط نامناسب نگهداری شیر ها و گراز ها نیز بسیار قابل توجه است.
شاید بهتر باشد ارگان هایی که برای چنین رفتاری مجور گردش در سراسر ایران را صادر می کنند، در رابطه با نیت گرداندن چنین نمایشگاه سیرک گونه ای در کشور توضیح دهند.
لازم به ذکر است که پیش تر و با خبررسانی های مناسب رسانه ها، برخورد مردم حیوان دوست اراک با این نمایشگاه منجر به ورود سازمان محیط زیست و تعطیلی نمایشگاه شده بود.
ایهن نمایشگاه واقعا دردناکه من قبلا یکبار تو شهرهمدان بدیدنش رفتم...واقعا شرم آور بود یک زباله دونی کامل یا بهتره بگم یه شکنجه گاه