آبچلیکها، رکورد جهانی بیخوابی را شکستهانددیده بان حقوق حیوانات: اگر تصور میکنید که فقط انسانها قادر هستند مدت طولانی بیخوابی بکشند، اشتباه میکنید چون بدون شک تاکنون جنس نر آبچلیکهای سینه خالدار، رکورد جهانی بیخوابی را شکستهاند.
به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برخی از این پرندگان میتوانند بیش از دو هفته متوالی و در تمام ۲۴ ساعت شبانهروز بیدار بمانند و بیش از هر حیوان دیگری توان بیخوابی کشیدن دارند. علاوه بر این، آبچلیکهای نری که کمتر میخوابند، صاحب جوجههای بیشتری میشوند و در واقع پاداش بیخوابی کشیدن آنها، داشتن تعداد جوجههای بیشتر است.
این آبچلیکها با نام علمی «Calidris melanotos» در جنگلهای توندرای قطب شمال در قارههای آسیا و آمریکای شمالی پرورش پیدا میکنند. پرندههای نر در نگهداری از جوجهها کمکی به مادهها نمیکنند اما در عوض تلاش میکنند با تعداد مادههای بیشتری جفتگیری کنند.
به گزارش نیوساینتیست، بارت کیمپنائرز، از کارشناسان حفاظت از گونهها در انستیتو ماکس پلانک جمعیت قابل توجهی از آبچلیکها را که در نزدیکی منطقه «بارو» در آلاسکا زندگی میکردند، مورد مطالعه قرار دارند. آنها دریافتند فعالیت نرها برای جفتگیری در زمانی که مادهها در مرحله باروری هستند، بسیار زیاد است.
آبچلیکها، پرندگانی آبچر با پاهای نسبتا بلند یا خیلی بلند و بالاهای دراز هستند که بال های آنها معمولا نوک تیز و زاویهداری دارند. این پرندهها همچنین منقار دراز و باریک دارند که راست یا خمیده است. آبچلیکها پرندههای نسبتا اجتماعی هستند و معمولا روی زمین آشیانه میسازند.