تکرار آزمون شکست خورده احیای ببر میانکاله


محیط زیست > حیوانات- معاون محیط طبیعی سازمان محیطزیست با اشاره به آخرین مذاکرات با طرف روسی در حاشیه اجلاس تنوع زیستی در هندوستان از ورود دو قلاده ببر سیبری حداکثر تا پایان سالجاری به میانکاله خبر داد.
به گفته علیاصغر محمدی فاضل در حاشیه اجلاس هند، آخرین مذاکرات درخصوص تبادل ببرهای سیبری با مدیر روابط بینالملل سازمان محیطزیست و جنگلهای روسیه انجام شد.بهنظر میرسد مسئولان محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست بیتوجه بهنظرات کارشناسانه صاحبنظران عرصه حیات وحش کشور همچنان بر اجرای پروژهای که سرانجام آن از هماکنون مشخص است پای میفشارند. آنها یکبار ورود ببرهای سیبری را تجربه کردهاند اما دوباره میخواهند همان تجربه شکستخورده را با صرف هزینه مجدد بر محیطزیست کشور تحمیل کنند. علی اصغر محمدی فاضل به خبرگزاری مهر گفت: باتوجه به اینکه محل پرورش در اسارت ببرهای سیبری در میانکاله بهطور کامل آماده شده، تنها در انتظار اظهارنظر طرف روسی برای مبادله ببر هستیم.
فاضل با بیان اینکه توافق بین ایران و روسیه درخصوص این تبادل با اخذ نظر مشورتی اتحادیه جهانی حفاظت از محیطزیست است، افزود: در حال حاضر نمایندگانIUCN هم از سایت میانکاله و هم از ببرهای روسی که در باغ وحش گلنجیک روسیه نگهداری میشوند بازدید و موافقت اولیه خود را با این انتقال اعلام کردهاند. معاون محیط طبیعی سازمان محیطزیست تصریح کرد: بهزودی یک هیأت کارشناسی متشکل از کارشناسان و یک دامپزشک حیات وحش و همچنین کارشناسان تکثیر در اسارت از روسیه برای بررسی آخرین وضعیت میانکاله و همچنین دو قلاده پلنگی که قرار است به این کشور منتقل شوند و در حال حاضر در باغ وحشهای تهران و شیراز نگهداری میشوند به تهران میآیند.
وی افزود: پس از این بازدید در یک نشست سهجانبه بین ایران، روسیه و IUCN درخصوص جزئیات این تبادل تصمیمگیری نهایی میشود که پیشبینی میکنیم حداکثر تا پایان امسال ببرهای سیبری به میانکاله منتقل شوند. معاون طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست در حالی از ورود دو قلاده ببر دیگر سیبریایی به ایران خبر میدهد که هنوز مرگ غمانگیز یکی از دو قلاده ببر وارداتی سیبریایی براثر ابتلا به بیماری مشمشه در هالهای از ابهام قرار دارد و اطلاع دقیقی از وضعیت ببر دیگر در دست نیست؛
(این دو ببر پیش از این در قبال دو قلاده پلنگ که به روسیه اهدا شد برای احیای ببر مازندران وارد کشور شده بودند). کارشناسان و صاحبنظران حیات وحش، پروژه احیای ببر میانکاله را با واردکردن ببر سیبریایی غیرممکن دانسته و همواره بر این نکته تأکید کردهاند که ببرهای سیبریایی به فرض آنکه شرایط تکثیر آنها در میانکاله نیز فراهم شود نمیتوانند جایگزین ببر مازندران شوند و این پروژه جز اتلاف بیت المال نتیجه دیگری ندارد.

منبع: همشهری