یافته های جدید محققان درباره ببر و گربه سانان بزرگ جثه

محققان با استفاده از شیوههای تحلیل ژنتیکی نشان دادند تکامل ببر از ‪۳‬ میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار سال قبل شروع شد و نزدیکترین خویشاوند آن پلنگ سفید ( برفی) است که نسل آن به اندازه ببر در معرض خطر انقراض قرار دارد .

براساس این گزارش ببر احتمالا موجودی قدیمی تر و متمایزتر از آن چیزی است که تاکنون تصور میشد .

براساس یک مطالعه جامع، خویشاوندی ببر با شیر، پلنگ و پلنگ خالدار آمریکایی کمتر از میزان خویشاوندی این سه با یکدیگر است .

با وجود محبوبیت ببرها و اینکه در معرض خطر هستند، ناشناختههای زیاد از جمله چگونگی تکامل آنها وجود دارد .

اکنون مدت هاست که معلوم شده پنج گونه از گربه سانان بزرگ - ببر، شیر، پلنگ، پلنگ خالدار آمریکایی و پلنگ سفید - و دو گونه دیگر پلنگ از نوع درشت خال بیش از سایر گربه سانان کوچک به هم نزدیک هستند، اما درک نسبتا دقیق آنها با یکدیگر دشوار بوده است .

برای کشف این مساله برایان دیویس ، گانگ لی و ویلیام مورفی اقدام به تحلیل دی ان آ همه این گونهها کردند .

آنها با بررسی شباهتهای دی ان آ آنها که در میتوکندری و در کروموزمهای جنسی و سایر نقاط قرار دارد دریافتند که نسبت این پنج گونه به یکدیگر از آنچه تاکنون تصور میشد متفاوت است .

دادههای آنها دلالت بر این دارد که شیرها، پلنگها و پلنگ خالدار آمریکایی بیش از دیگران به یکدیگر نزدیکند .

اجداد این سه گونه از ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار سال قبل تا سه میلیون و ‪۸۰۰‬ هزار سال قبل از بقیه گربه سانان جدا شدند

جگوار یا پلنگ خالدار آمریکایی از سه میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار سال قبل شروع به تکامل کردند، درحالی که شیرها و پلنگها در حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار سال تا یک میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار سال پیش از یکدیگر جدا شدند . اما ببر پیش از آن ظاهر شده بود .

اجداد ببر و پلنگ سفید حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار سال قبل از بقیه جدا شدند .

ببر سپس در حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار سال قبل در اواخر عصر پلیوسین شروع به تکامل و تبدل شدن به موجودی منحصر به فرد کرد .

محققان در مقاله خود در نشریه تکامل و فینوژنتیک مولکولی گزارش میدهند که به این ترتیب ببر و پلنگ سفید گونههای خواهر هستند .

ببر و پلنگ سفید جزو در معرض خطرترین گربه سانان بزرگ جهان هستند .

گفته میشود که تعداد ببرهای باقی مانده در حیات وحش کمتر از ‪ ۳۵۰۰‬قلاده است .

منبع: کلینیک تخصصی دام کوچک دکتر سام ترکان و دکتر امید فرهادیان