منبع : http://vet.osu.edu/vmc/body-condition-scoring-chart
ترجمه از:zkarimi

چارت اندازه گیری سایز بدن گربه و سگ


  1. لاغر

دنده ها ، مهره های کمر ، استخوان لگن و تمام استخوانها بدن از فاصله دور قابل مشاهده است. هیچ نشانه ای از چربی در بدن نیست . نشانه های واضحی از تحلیل عضله دیده میشود.


  1. نازک

دنده ها به راحتی قابل مشاهده اند و نشانۀ مشهودی از چربی نیست . قسمت بالای مهره های کمر قابل دیدن است . استخوان لگن بصورت نامحسوسی دیده میشود. قسمت کمر و شکم پهلو مشخص است.

  1. متوسط

دنده ها بدون چربی اضافه قابل دیدن است . شکم پهلو وقتی از بالا نگاه می کنید برآمده است .

  1. چاق وچله

ضاهر عمومی گوشت آلود-دنده هابه سختی قابل رویت هستند- چربی اطراف ستون فقرات و پایه دم کاملاً مشهود است. شکم پهلو ممکن است دیده نشود.

  1. چاقالو

لایه ضخیمی از چربی در اطراف سینه و ستون فقرات و پایه دم . کمر و شکم پهلو دیده نمیشوند. چربی کاملاً اطراف گردن و بدن قابل مشاهده است . شکم کاملاً بزرگ و برآمده.

نمونه هایی از چارت ها :

ادرس یک سایت دیگر :
http://www.purina.com/cat/weight-con...condition.aspx