دیده بان حقوق حیوانات: پـایگاه اینترنتـی نشنالجئوگرافی ضمن ارائه گزارش مصوری به معرفی متعهدترین پدران در طبیعت پرداخته است.برای نمونه به نقل از این گزارش قوهای نر که فقط یک همسر برای خود اختیار میکنند، پیوسته جوجهها را پشت خود حمل میکنند تا علاوه بر استراحت قوی ماده، جوجهها نیز از گرما و خطرهای احتمالی دور باشند.اسبدریایی پا را فراتر گذاشته و وظیفه بارداری را نیز بهعهده میگیرد.این جاندار دریایی تخمهای بارور شده را از جفت خود تحویل میگیرد و بیش از دوهزار تخم را طی یک دوره بارداری ۱۵تا ۲۵روزه در کیسه خود حمل میکند.

منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران