دیده بان حقوق حیوانات ایران: پرواز گروهی پرندگان از صحنههای زیبایی است که نظر هر بینندهای را به سمت خود میکشد، اما پرواز دسته جمعی میتواند زیباتر از آن چیزی باشد که تصور میکنید.
در زیر تصاویری از پرواز دسته جمعی پرندگان را میبینید که عکاسان خوش ذوق و البته خوششانس آنها را ثبت کردهاند.

منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران