Merulina Coral
سطح نگهداری:دشوار

نور:زیاد
جریان اب:متوسط
رفتار:ارام و بی ازار
شرایط اب:شور بین 10.23 تا 1.025-اسیدیته:بین 8.1 تا 8.4- سختی :بین 8 تا 12 -دما بین 23 تا 26 درجه سانتیگراد
مکان قراردهی در اکواریوم:وسط تا بالای اکواریوم
زیستگاه:فیجی -اندونزی
عناصر مورد نیاز:کلسیم و عناصر کمیاب
رنگبندی:ابی-سبز-بنفش-قرمز
به نام مرجان Lettuce(کاهویی) و Cabbage(سرکلمی)وRuffled(طوقدار) نیز شناخته میشود.
این مرجان نیاز به نور زیاد و جریان اب متوسط دارد. پلیپ های این ریف گهگاه در هنگام تاریکی باز میشود . شاخکهایی که این ریف برای گرفتن غذا از محیط بیرون می ایند گاه تا 7 سانتی متر طول دارند.بهتر است به همین فاصله بین این مرجان تا سایر مرجان ها فاصله باشد به خصوص مرجان های گزنده و مهاجم دیگر.
افزودن کلسیم و استرانسیوم و عناصر کمیاب برای رشد و سلامتی مرجان احتیاج است.
این مرجان از افزودن غذاهای میکروپلانکتونی یا تکه های کوچک میگو استفاده میکند که به صورت دو بار در هفته به این ریف داده میشود