دیده بان حقوق حیوانات ایران: بر اساس مطالعات جدید زیست محیطی تنها ۳۵ گربه وحشی از نژاد اسکاتلندی وجود دارد که نشان میدهد این گونه در این منطقه از اروپا در حال انقراض است.اتحادیه بینالمللی حفاظت محیط زیست به تازگی لیستی از ۱۰۰ گونه در حال انقراض را منتشر کرده که گربهوحشی نیز یکی از این گونههای در معرض خطر انقراض است.پژوهشگران اظهارکردند: باتوجه به آمار گربههای کشته شده در جادهها و شمارش دقیق بوسیله تصاویر ضبط شده، انقراض این گونه ظرف چند ماه آینده دور از انتظار نخواهد بود.منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران