Montipora Velvet Coral


سطح نگهداری:متوسط
مکان قراردهی:تمام نقاط اکواریوم
نور:متوسط
جزیان اب:متوسط
عناصر:کلسیم -استرانسیوم -عناصر کمیاب
زیستگاه:منطقه اقیانوس هند تا استرالیا
رفتار: بی ازار برای سایر ریفها
رنگبندی:بنفش - سبز-قهوه ای- صورتی
شرایط اب:شوری بین 1.023 تا 1.025 - سختی :بین 8 تا 12 - اسیدیته:بین 8.1 تا 8.4
این مرجان دارای رشد نسبتا سریعی است و در شرایط ایده ال بر روی سنگهای اطرافش گسترش یافته و تکثیر میشود.
این مرجان بیشتر در رنگبندی بنفش درخشان یافت میشود که در زیر نور اکتینیک(رنگ ابی ) حالت فلورسنتی زیبایی میابد
این مرجان تصویه کننده ی اب (فیلتر کننده ) است و از این طریق میکرو پلانکتون های موجود در جریان اب را شکار میکند و از ان تغذیه مینماید .برای تغذیه ان علاوه بر انچه در اب وجود دارد لازم است حداقل به صورت هفتگی با غذاهای مخصوص مرجان ها ونرمتنان حاوی پلانکتون تغذیه شود.
این مرجان نگهداری متوسط تا دشواری دارد و برای اکواریومهای مبتدی مناسب نمی باشد. وجود جریان متوسط و مناسب برایش الزامی است.
این مرجان را در کنار تمام مرجان های بی ازار دیگر میتوان قرار داد .