منطقه حفاظت شده بصیران، آباده

نام انگلیسی : Basiran protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده بصیران
اين منطقه در چهار کيلومترى جنوب آباده قرار دارد و منطقهاى گسترده است که به خاطر گونههاى نادر گياهى و جانورى مورد حفاظت قرار گرفته است. اين منطقه يکى از ارزشمندترين زيستگاههاى حياتوحش کشور و استان است.