منطقه حفاظت شده بزمان ، ایرانشهر

نام انگلیسی : Bazman protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده بزمان
اين منطقه به وسعت ۶۸۸‚۳۲۴ هکتار، منطقهٔ کوهستانى بزمان، تپهماهورها و دشتهاى اطراف اين کوه را در بر مىگيرد. اين منطقه داراى کوهى نسبتاً مرتفع (۳۴۹۷ متر) با درههاى آب شيرين و پوشش گياهى نسبتاً مناسب است. جوامع گياهى مشرف بر دامنهها خرزهره، داز، قيچ، درمنه و انواع گَوَن است. حيوانات وحشى که در اين منطقه زندگى مىکنند عبارتند از : کبک، کبک چيل، تيهو، دراج، خرگوش، کل، بز، قوچ، ميش.

علاوه بر گونههاى مختلف وحوش فوقالذکر، نوعى خرس سياه آسيايى که کوچکتر از خرس قهوهاى است در سيستان و بلوچستان زندگى مىکند. دهانه غارهايى که به احتمال زياد مىتوان وجود خرس را در آنها حدس زد اکثراً حدود ۷۰ سانتىمتر است که خود خرس سياه نيز به زحمت مىتواند داخل آن شود، به همين دليل دسترسى انسان به حيوان و عبور آن از اين گونه غارها، کار سادهاى نيست. کوههاى سياه بزمان، بيرک، تفتان، سراوان، اطراف خاش، کارواندر، اسفندک و تپهماهورهاى اطراف رود ماشکيل از جمله زيستگاههاى اصلى اين گونه خرس به شمار مىآيد. پوشش گياهى اين مناطق زيستگاه مناسبى را براى گونهٔ در معرض انقراض و با ارزش خرس سياه در اين ارتفاعات فراهم آورده است. پوشش گياهى غالب زيستگاههاى خرس در اين منطقه شامل : ارجن، کهور، کنار، داز، خرما، زرشک، زارچ، زالزالک، گز، توسکا، زيتون وحشى، انواع گون و درمنه، اورس، بيد، تنگرس و نسترن وحشى مىباشد که ميوهٔ بيشتر اين درختان، غذاى عمده خرسهاى سياه را تشکيل مىدهد. خرسها به خرما و داز علاقهاى وافر دارند.
پرنده زيبايى به نام مينا با رنگهاى سبز، آبى و سبزقبا نيز در بلوچستان به وفور يافت مىشود. اين پرنده به اندازه سار معمولى است و به سهولت اهلى مىشود و بعضى از کلمات را مانند طوطى ادا مىکند.
برای مشاهده نقشه هوایی منطقه کلیک کنید.