ول اجتماعی

نام علمی : Microtus socialisنام انگلیسی: Social Voleنام فارسی: ول اجتماعی
(موش مغان)مشخصات: رنگ پشت قهوهای روشن و زیر بدن متمایل به خاکستری است. در بعضی مناطق رنگ این حیوان زرد خرمایی و زیر بدن سفید است. دمی کوتاه حدود یک چهارم طول سر و تنه دارد. گوشها بسیار کوچکاند ولی از بین موها دیده میشوند. دندانهای پیشین زردرنگ است و حالت عمودی دارند. دندانهای آسیا نیز مانند دندانهای پیشین رشد دائمی دارند.اندازهها: طول سر و تنه 80 تا 102 میلیمتر، دم 21 تا 31 میلیمتر، پا 13 تا 19 میلیمتر (تعداد نمونه محدود).زیستگاه: استپها، علفزارهای مناطق کوهستانی، باغها و مزارع.پراکندگی: در ایران از اصفهان، فارس، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، آذربایجان، زنجان تا تهران گزارش شده است.پراکنش جهانی: غرب و جنوب غربی آسیا.عادات: در شب و صبح زود و اوایل غروب آسیا فعال است. به صورت اجتماعی زندگی میکند (در هر کلنی حدود 30 ول مشاهده میشود). لانه در زیرزمین و در عمق 25 تا 75 سانتیمتری قرار گرفته است و سوراخهای خروجی و راهروهای متعددی دارد که به لانههای دیگر نیز مرتبطاند. در سالهای طغیان جمعیت، تعداد لانه این ول گاهی به 16000 لانه در هکتار میرسد.غذا: گیاهخوار است و از ریشه، برگ و محصولات زراعی نظیر غلات، میوهها و گاهی نیز از لاشة حیوانات تغذیه میکند.تولید مثل: سه تا پنج بار در سال میزاید. مدست آبستنی 19 تا 20 روز و تعداد بچهها یک تا هشت عدد است. این حیوان قدرت تولیدمثل زیادی دارد. در سالهایی که شرایط مناسب باشد به صورت آفت طغیان میکند و به محصولات کشاورزی لطمه زیادی میرساند. طغیانهای این ول در دشت مغان خسارات شدیدی به زارعین این منطقه وارد کرده است.