ول افغانی

نام علمی : Blanfordimys afghanusنام انگلیسی: Afghan Voleنام فارسی: ول افغانی
مشخصات: این گونه به تازگی بر اساس مطالعات صفات جمجمهای و دندانی، در استان خراسان رضوی شناسائی شده است. موها بلند و متراکم و رنگ پشت بدن، قهوهای روشن متمایل به خاکستری، زیر بدن سفید چرک، دم همرنگ پشت بدن و سطح زیرین آن گاهی کمی روشنتر است. گوشها کوچک و گرد، چشمها نسبتاً بزرگ است. در این ول صندوق صماخ جمجمه، بیش از حد متورم است که وجه تمایز آن با سایر ولها میباشد.اندازهها: طول سر و تنه 90 تا 112 میلیمتر، دم 20 تا 30 میلیمتر، پا 14 تا 18 میلیمتر، گوش 8 تا 12 میلیمتر، وزن حدود 30 گرم.زیستگاه: کوهستانها و تپهماهورهای واقع در مناطق استپی و نیمه بیابانی.پراکندگی: این گونه به تازگی در پارک ملی تندوره و ارتفاعات رُشک در نزدیک مشهد شناسائی شده است. همچنین بقایای جمجمه و دندانهای این ول در ریمههای پرندگان شکاری در مناطق درگز، کلات و سرخس نیز یافت شده است.پراکنش جهانی: جنوب ترکمنستان، کوههای بالخان واقع در ساحل شرقی دریای خزر، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان.عادات: روزگرد است. معمولاً صبح و اواخر غروب از لانه بیرون میآید. لانه در عمق 20 تا 30 سانتیمتری از سطح زمین قرار دارد. احتمالاً در هر زایمان سه تا چهار بچه میزاید.