ول برفی

نام علمی : Chionomys nivalisنام انگلیسی: FEuropean Snow Voleنام فارسی: ول برفی
مشخصات: موهای بلند و انبوه به رنگ خاکستری نقرهای متمایل به قهوهای دارد. وجه تمایزش با سایر ولها وجود دم بلند زردرنگی است که طول آن حدود نصف طول سر و تنه است.اندازهها: طول سر و تنه 110 تا 140 میلیمتر، دم 50 تا 75 میلیمتر، پا 18 تا 22 میلیمتر، وزن 38 تا 50 گرم.زیستگاه: مناطق بسیار مرتفع کوهستانی، ارُسزارها، نواحی بالای خط جنگل، چمنزارهای مناطق کوهستانی.پراکندگی: در ایران وجود آن تاکنون از ارتفاعات البرز (دوآب هردرود واقع در ارتفاعات دیزین)، زردکوه بختیاری، منطقه کوهستانی دامرلو (35 کیلومتری جاده زنجان به دندی)، ارتفاعات بینالود در خراسان و ارتفاعات شش پیر در سپیدان فارس گزارش شد هاست.پراکنش جهانی: آسیای مرکزی، شبه جزیره عربستان.عادات: روزها فعال است. ولی شبها نیز گاهی دیده میشود. معمولاً در حال آفتاب گرفتن مشاهده میشود. لانه معمولاً در میان شکاف سنگها، زیر ریشه گیاهان، و کپههای علف حفر میشود. لانه معمولاً در میان شکاف سنگها، زیر ریشه گیاهان، و کپههای علف حفر میشود، لانه دارای چند راه خروجی و محوطههایی برای ذخیرة غذا و پرورش بچهها است. در فصل زمستان راهروهایی در زیر برف حفر میکند. حیوان ترسویی نیست، به خوبی میپرد و از صخرهها بالا میرود. در موقع دویدن روی پاها بلند میشود و به دمش حالت خاصی میدهد.غذا: علفخوار است. غالباً از ریشه، شاخه و علفهای مختلف تغذیه میکند.تولید مثل: شبیه ول آبزی.