ول پارادوکس

نام علمی : Microtus paradoxusنام انگلیسی: Paradox Voleنام فارسی: ول پارادوکس
این گونه که در مناطق کوهستانی که کپهداغ ترکنمستان و افغانستان پراکندگی دارد به تازگی (با توجه به مطالعات ژنتیکی انجام شده) در خراسان شمالی (مانند دگرمائی در بجنورد) و شیروان در خراسان رضوی و گرگان شناسائی شده است. در حال حاضر اطلاعات چندانی در مورد خصوصیات این حیوان در دست نیست.