ول حفار افغانی

نام علمی : Ellobius fuscocapillusنام انگلیسی: Southern Mole-Voleنام فارسی: ول حفار افغانی
مشخصات: جثه استوانهای و موها مخملی است. رنگ موهای پشت قهوهای روشن متمایل به خاکستری، در ناحیه سر و گردن تیره رنگ و زیر بدن خاکستری متمایل به سفید است. دم بسیار کوتاه ولی قابل رؤیت. گوشها و چشمها کوچک و پنهان در میان موها است. دستها و پاها دارای پنج انگشت است، حاشیه دست و پا دارای موهایی است که به بیرون دادن خاک کمک میکند. دندانهای پیشین بالا بلند و سفیدرنگند. این دندانها نقش عمدهای در حفر زمین دارند.اندازهها: (تعداد نمونه محدود) طول سر و تنه 102 تا 105 میلیمتر، دم 10 تا 18 میلیمتر، پا 20 تا 25 میلیمتر.زیستگاه: ارتفاعات، دامنهها، استپهای مرتفع، چمنزارها، باغها و مزارع.پراکندگی: در ایران از شمال خراسان تا تهران، زنجان، آذربایجان، کرمانشاه، لرستان، اصفهان گزارش شده است. (به تازگی نمونهای توسط مؤلف در 10 کیلومتری جاده خراسان به بیارجمند مشاهده گردید).پراکنش جهانی: شرق ترکیه تا پاکستان.عادات: اغلب شبگرد است، گاهی روزها نیز دیده میشود. زندگی زیرزمینی دارد. لانه از یک دالان اصلی و شبکهای از دالانهای فرعی تشکیل شده است انبار ذخیره غذا در عمق 20 تا 30 سانتیمتری و لانه در عمق 50 سانتیمتری قرار دارد. در دهانه ورودی لانه کپههای خاک به قطر 30 و ارتفاع 10 سانتیمتر مشاهده میشود. از سایر خصوصیات این حیوان اطلاع کافی در دست نیست.غذا: از بخشهای مختلف گیاهان از قبیل ریشه، غده، جوانههای زیرزمینی تغذیه میکن.تولید مثل: طول آبستنی حدود 26 روز است. شش تا هفت بار در سال و هر دفعه سه تا پنج بچه میزاید. بچهها به مدت دو ماه با والدین زندگی میکنند و در سه ماهگی بالغ میشوند.