ول حفار کردی

نام علمی : Ellobius lutescensنام انگلیسی: Transcaucasian Mole-Voleنام فارسی: ول حفار کردی
مشخصات: شباه زیادی به ول حفار افغانی دارد ولی جثه آن قدری کوچکتر و رنگ بدنش تیرهتر است، موهای پشت سر نیز کمی صورتی رنگاند. در گذشته آن را زیر گونهای از ول حفار افغانی میدانستند، ولی در بررسیهای انجام شده اخیر (به خصوص از نظر ژنتیکی) به عنوان گونهای جداگانه شناخته شده است.
زیستگاه: دامنهها، استپهای مرتفع، علفزارها.
پراکندگی: تاکنون از منطق غربی ایران، و کشورهای ترکیه و قفقاز گزارش شده است.
عادات: شبیه گونه قبلی.