ول خراسانی

نام علمی : Microtus transcaspicusنام انگلیسی: Middle East Voleنام فارسی: ول خراسانی
مشخصات: شباهت زیادی به وُل معمولی دارد ولی جثة آن قدری بزرگتر است، در گذشته آن را زیر گونهای از ول معمولی میدانستند، ولی به تازگی با توجه به جثه بزرگتر و تفاوتهایی در اندازه جمجمه، آن را به عنوان گونهای مجزا میشناسند، وجود این گونه تا کنون از پنج کیلومتری شمال کاشمر و روستای مغان شیروان در خراسان رضوی گزارش شده است ولی با توجه به پراکندگی آن در ترکمنستان و شمال افغانستان، به احتمال زیاد در نواحی دیگری از شمال شرقی ایران نیز زندگی میکند.