ول علفزار

نام علمی : Microtus schelkovnikoviنام انگلیسی: Schelkovnikov's Pine Voleنام فارسی: ول علفزار
مشخصات: جثه کوچک، پوزه کوتاه، چشمها ریز است. گوشها کوچکاند و اغلب در زیر موها پنهان هستند. دم بسیار کوتاه و از نصف طول سر و تنه کوتاهتر است. موها کوتاه و نرم، رنگ آنها در پشت، قهوهای تیره و زیر شکم روشنتر و گاهی خاکستری متمایل به سفید است. انگشتان پاها بلندتر از انگشتان دستها است. در این گونه کف پاهای عقب هر کدام 5 پینه (Pad) دارند در صورتی که سایر گونههای جنس Microtusهمگی شش پینه دارند. شکل روی دندانها نیز با آنها متفاوت است.اندازهها: طول سر و تنه 80 تا 100 میلیمتر، دم 28 تا 49 میلیمتر، پا 13 تا 15 میلیمتر.زیستگاه: چمنزارهای مرتفع کوهستانی، اغلب زیر خاک زندگی میکنند.پراکندگی: در ایران این حیوان از مناطق کوهستانی شهرستان تنکابن (جنوب روستای خرمآباد) گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا تا ایران.عادات: ناشناخته