ول قزوینی

نام علمی : Microtus qazvinensisنام انگلیسی: Qazvin Voleنام فارسی: ول قزوینی
این گونه برای نخستین بار در سال 1996 در بوئین زهرای قزوین مشاهده شد و با توجه به تفاوتهای کروموزومی و همچنین جمجمه، به عنوان گونه جدیدی معرفی گردیده است. رنگ موهای ناحیه پشت این ول متمایل به قرمز ولی زیر بدن سفید و یا متمایل به خاکستری است. موهای دم تقریباً یک رنگ است.اندازهها: طول سر و تنه تا 123 میلیمتر، دم 22 تا 23 میلیمتر، پا 17 تا 20 میلیمتر.زیستگاه: مزارع یونجه.پراکندگی: تا کنون به جز از بوئین زهرای قزوین از محل دیگری گزارش نشده است.عادات: عادات و رفتار ناشناخته.