ول گونتر

نام علمی : Microtus guentheriنام انگلیسی: Guenther's Voleنام فارسی: ول گونتر
این گونه که در اروپا و آسیا پراکندگی دارد به تازگی در نواحی شمال غربی ایران تا الیگودرز در استان لرستان و تهران شناسائی شده است. در گذشته این گونه را جزو ول اجتماعی (M. Socialis) میدانستند ولی در تحقیقات ژنتیکی جدید مشخص شد که این ول، گونه جداگانهای است. از سایر خصوصیات این حیوان اطلاعات زیادی موجود نیست.