ول معمولی

نام علمی : Microtus arvalisنام انگلیسی: Common Voleنام فارسی: ول معمولی
مشخصات: رنگ پشت قهوهای متمایل به خاکستری، پهلوها کمی روشنترند، زیر بدن زرد تیره، دم دو رنگ، پشت دم قهوهای و زیر دم خاکستری روشن است. دم حدود یک سوم طول سر و تنه است. گوشها کوچک ولی قابل تشخیص هستند، رنگ دندانهای پیشین زرد متمایل به نارنجی است.اندازهها: طول سر و تنه 90 تا 120 میلیمتر، دم 30 تا 50 میلیمتر، پا 13 تا 22 میلیمتر،وزن حدود 50 گرم.زیستگاه: علفزارهای مناطق کوهستانی، مناطق جنگلی و کشاورزی.پراکندگی: در ایران از شمال خراسان تا دماوند، چالوس و آذربایجانپراکنش جهانی: اروپا تا قفقاز و ایران.عادات: روزها فعالند، گاهی در شب نیز مشاهده میشوند. اغلب به صورت اجتماعی زندگی میکنند. لانه در زیر زمین است. راهروهای کوتاه متعددی که دارای چندین سوراخ است در زیر زمین ایجاد میکنند. گاهی اوقات به محصولات کشاورزی خساراتی وارد میسازند. از سایر خصوصیات آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.