ول میجر

نام علمی : Microtus majoriنام انگلیسی: Major's Pine Voleنام فارسی: ول میجر
این گونه که در شمال شرقی ترکیه، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان پراکندگی دارد به تازگی (بر اساس انجام مطالعات ژنتیکی) در مناطق شمال غربی ایران شناسائی شده است. از خصوصیات این حیوان اطلاعات زیادی موجود نیست.