ول کرمانی

نام علمی : Microtus kermanensis,Microtus transcaspicusنام انگلیسی: Kermanian Voleنام فارسی: ول کرمانی
این گونه که در نواحی جنوب شرقی ایران پراکندگی دارد، توسط Roguin شناسایی و به عنوان گونهای جدید، در لیست پستانداران موزه تاریخ طبیعی بریتانیا ثبت شده است. برخی از محققان بر اساس مطالعات ژنتیکی انجام شده تفاوت زیادی بین ول و ول خراسانی (M. Transcaspicus) قائل نیستند و IUCN در لیست خود (2011) هر دو را یک گونه معرفی نموده است.ول کرمانی دارای دو جمعیت جدا از هم است یکی کوه لالهزار در جنوب غربی کرمان و دیگری کوه هزار (زررود بالا) در شهرستان راین واقع در جنوب شهر کرمان و کوههای بحراسمان در منطقه ساردوئیه کرمان.