موش خاردار

نام علمی : Acomys dimidiatusنام انگلیسی: Eastern Spiny Mouseنام فارسی: موش خاردار
مشخصات: از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به موش خانگی دارد، با این تفاوت که در این موش موهای بلند و خارمانندی در سطح پشت و دم وجود دارد که موهای زیر را به طور کامل میپوشاند، چشمها و گوشها نسبتاً بزرگند. دم تقریباً به اندازة طول سر و تنه است، گاهی موهای کوتاهی در بین حلقههای دم مشاهده میشود، دم این حیوان به آسانی از بدن کنده میشود. رنگ موهای پشت زرد متمایل به قهوهای تا خاکستری، زیر بدن سفید است. گاهی اوقات رنگ برخی از این موشها به علت پدیده ملانیزم (Melanism) کاملاً سیاه میشود.اندازهها: طول سر و تنه 90 تا 120 میلیمتر، دم 90 تا 120 میلیمتر، پا 18 تا 20 میلیمتر، وزن 40 تا 85 گرم.زیستگاه: بوتهزارهای مناطق صخرهای و کوهستانی نسبتاً گرم و خشک و گاهی مناطق مسکونی.پراکندگی: در ایران، وجود آن تا کنون از جنوب فارس، بوشهر و چابهار گزارش شده است.پراکنش جهانی: جزیره کرت، آفریقا، شبیه جزیره عربستان و غرب آسیا.عادات: شبگرد است. به صورت انفرادی یا گروههای کوچک زندگی میکند. در داخل گیاهان خشک موجود در شکاف سنگها یا سوراخهایی که در زیر سنگها حفر میکند، لانه میسازد. نسبت به سرما مقاومت کمی دارد ولی در مقابل گرسنگی مقاوم است، خارهای پشت وسیلة دفاعی خوبی در مقابل دشمنان است و در موقع خطر به حالت سیخ درمیآیند.غذا: از دانه، جوانة گیاهان، حشرات و مارمولک تغذیه میکند.تولید مثل: مدت آبستنی حدود پنج تا شش هفته است که نسبت به سایر موشها طولانیتر است به همین دلیل نوزادان کاملتر هستند و با چشمهای باز و بدن مودار متولد میشوند آنها در اولین شب بعد از زایمان قادر به حرکت و تعقیب مادر هستند. تعداد نوزادان یک تا پنج است. بعد از دو هفته از شیر گرفته میشوند. در دو تا سه ماهگی قادرند تولیدمثل کنند. طول عمر آنها حدود پنج سال است.