نام علمی : Golunda elliotiنام انگلیسی: Indian Bush Ratنام فارسی: موش بوته زار هندی
یک نمونه از این گونه برای نخستین بار توسط مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی در 40 کیلومتری جنوب شرقی جیرفت واقع در استان کرمان در ارتفاع 1410 متری در یک باغ مرکبات مشاهده و اطلاعات آن برای پرفسور میزون ارسال شد، وی پس از بررسی طی مقالهای آن را به عنوان رکورد جدیدی از ایران در نشریه پستانداران (Mammalia) سال 1990 منتشر کرد. انجام مطالعات بیشتر در مورد این گونه و زیستگاهایش در ایران ضروری است.مشخصات: جثه متوسط خپل و قدری شبیه ول است. سر کوتاه و گرد، گوشها گرد و مودار، دم به وسیله موهای کوتاهی پوشیده شده است. رنگ موها پشت خاکستری متمایل به قهوهای رنگ موهای زیر بدن روشنتر تا سفید است.اندازهها: اندازههای نمونه مشاهده شده در جیرفت طول سر و تنه 160 میلیمتر، دم 4/65 میلیمتر، پا 5/20 میلیمتر، گوش 8/8 میلیمتر، دندانهای پیشین فک بالا شیار دار و فک پائین فاقد شیار است.پراکندگی: پراکندگی این حیوان شبه قاره هند است و نمونه مشاهده شده در ایران با شرقیترین زیستگاه آن حدود 1000 کیلومتر فاصله دارد