موش صحرایی آرال

نام علمی : Apodemus uralensisنام انگلیسی: Herb Filed Mouseنام فارسی: موش صحرایی آرال
این گونه به تازگی توسط کریستوفک با بررسی نمونههای موجود در یکی از موزههای جانورشناسی آلمان که 35 سال قبل از آذربایجان اطراف رودخانه ارس جمعآوری شده بود شناسائی گردید.مشخصات: این موش از نظر جثه کوچکتر از سایر موشهای صحرائی است. لکه سینهای معمولاً وجود ندارد، رنگ این موش تیرهتر از موش صحرائی شیرازی است. همچنین اندازه دندان آسیای سوم فک بالا به طور آشکار کاهش یافته است. این گونه از شرق اروپا تا شرق ترکیه، سیبری و شمال غربی چین پراکندگی دارد.