هامستر دم دراز ایرانی

نام علمی : Calomyscus urartensisنام انگلیسی: Urar Calomyscusنام فارسی: هامستر دم دراز ایرانی
این گونه تاکنون از ماکو واقع در استان آذربایجان غربی و جمهوری آذربایجان گزارش شده است . تفاوت ان با سیار هامسترهای دو دراز در تعداد کروموزم ها و مشخصات جمجمه و دندان ها است . به احتمال زیاد اکثر خصویات ظاهری و عادات و رفتار این گونه شبیه هامستر دم دراز زاگرسی است .